Kontakt

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Danube Business Center
Bulevar Mihaila Pupina 10L,
9th Floor
11000 Belgrade
Serbia

Mapa i uputstva

Početak rada Registra zdravstvenih ustanova i obavezna registracija usklađivanja zdravstvenih ustanova sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Shodno odredbama člana 263 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Zakon"), počev od 11.10.2020. godine, Agencija za privredne registre ("APR") počinje da vodi dva nova registra – Registar zdravstvenih ustanova („Registar“), koji predstavlja centralnu javnu elektronsku bazu podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama („Ustanove“) koje obavljaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, kao i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja će sadržati objedinjene podatke o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije. Na ovaj način, uvodi se značajno veća doza transparentnosti u domenu statusnih prava u oblasti zdravstvene zaštite.

Do gore navedenog datuma, APR je u obavezi da uspostavi Registar i po službenoj dužnosti izvrši prevođenje podataka o Ustanovama iz registra privrednih sudova, gde su se ovi podaci do sada nalazili. Po uspostavljanju Registra, sve Ustanove, bez obzira na oblik svojine, imaju obavezu da u periodu od tri (3) meseca od dana početka rada Registra, tačnije do 11.01.2021. godine, registruju svoje usklađivanje sa zahtevima iz Zakona. Za potrebe ove registracije, Ustanove su dužne da, uz registracionu prijavu usklađivanja prilože interne akte Ustanove, u originalu ili overenoj kopiji, koji su usaglašeni sa odredbama Zakona, i to:

(i) Važeći osnivački akt – i za Ustanove u javnoj svojini i za Ustanove u privatnoj svojini, osnivački akt donosi osnivač i on mora biti usklađen sa odredbama Zakona. Potpisi osnivača na osnivačkom aktu Ustanove u privatnoj svojini su predmet overe nadležnog javnog beležnika;

(ii) Novi statut – donet posle stupanja na snagu Zakona i usklađen sa odredbama Zakona, koji kod Ustanova u javnoj svojini donosi upravni odbor, a kod Ustanova u privatnoj svojini donosi osnivač;

(iii) Saglasnost nadležnog organa na novi statut – samo za Ustanove u javnoj svojini; i

(iv) Odluku odnosno izvod iz akta nadležnog organa kojim se određuje nedeljni raspored rada kao i početak i završetak radnog vremena u Ustanovi – koji u Ustanovi u javnoj svojini utvrđuje osnivač, a u Ustanovi u privatnoj svojini utvrđuje direktor.

Zahtev za registraciju usklađivanja Ustanova je oslobođen od plaćanja registracionih taksi u slučaju podnošenja u propisanom roku od tri (3) meseca, dok je za podnošenje zahteva nakon 11.01.2021. godine predviđeno i plaćanje registracione takse u iznosu od 4.900,00 dinara.

Za više informacija kontaktirajte Nikolu Stojiljkovića